Członkiem Klubu Strzeleckiego Snajper Lublin może zostać każdy kto:

1. Cieszy się dobrym zdrowiem i jest w stanie udokumentować brak przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego, stosownym zaświadczeniem od lekarza z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Sportowej.
2. Wypełni i złoży deklarację przystąpienia do Klubu.
3. Załączy jedno zdjęcie (potrzebne do zgłoszenia członka klubu do PZSS).
4. Opłaci wpisowe, które wynosi 500 zł za osobę dorosłą i 250 złotych za dzieci i młodzież szkolną (osoby do uzyskania pełnoletności).
5. Przedstawi zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osoby niepełnoletniej).
6. Potwierdzi swoje uczestnictwo w szkoleniu i zawodach sportowych.
7. Będzie regularnie opłacać składkę członkowską.

Pobierz deklarację członkowską, wypełnij ją, podpisz i dostarcz do klubu.

Roczna składka członkowska wynosi 350 PLN. Płatność należy wnosić na rachunek bankowy klubu:
PKO BP SA
  42 1020 3150 0000 3902 0145 6896.

Składkę należy opłacić JEDNORAZOWO do końca lutego każdego roku członkostwa.
Każdy członek klubu korzystający ze strzelnicy klubowej w danym miesiącu wnosi z tego tytułu opłatę w wysokości 30 PLN. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy klubu.