STATUT
Stowarzyszenia sportowego – Klubu Strzeleckiego SNAJPER Lublin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie sportowe nosi nazwę: Klub Strzelecki SNAJPER Lublin, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 3
Organem nadzorującym w zakresie organizacji pożytku publicznego jest Minister do spraw zabezpieczenia społecznego, a w sprawach wynikających z ustawy o sporcie, starosta.

§4
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta Lublina i województwa lubelskiego.

§ 6
Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia, adres i numer telefonu, może używać również znaczka Stowarzyszenia i proporczyka. W korespondencji Stowarzyszenie może używać skrótu KS SNAJPER.

§ 7
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 8
Stowarzyszenie, z racji działalności w dziedzinie sportu strzeleckiego, należy do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na zasadzie członkostwa za pośrednictwem Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Lublinie oraz przestrzega przepisów i regulaminów tego związku.

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 9
Celami Stowarzyszenia są:
1) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie sportu strzeleckiego wśród mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przysposobienia młodzieży w tej dyscyplinie sportu;
2) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
3) zrzeszanie kolekcjonerów broni wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

§ 10
Działalność o której mowa w § 9 jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności i jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia.

§ 11
I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:
1) Organizowaniu, finansowaniu i rozpowszechnianiu materiałów i informacji dotyczących działań, inicjatyw, wydarzeń i faktów związanych z celami działania Stowarzyszenia;
2) Szkoleniu strzeleckim swych członków, na własnych obiektach lub obiektach udostępnionych nieodpłatnie, podnoszącym ich poziom w poszczególnych konkurencjach broni długiej, krótkiej i śrutowej;
3) Organizacji i pomocy w przeprowadzaniu zawodów strzeleckich w szkołach i uczelniach;
4) Organizacji stałych treningów dla swych członków, a szczególnie dla zawodników wybijających się umożliwiając im start w zawodach wyższego szczebla;
5) Przeprowadzaniu strzelania w celu zdobywania klas sportowych i odznak strzeleckich PZSS wg odrębnego regulaminu dla członków Stowarzyszenia;
6) Współdziałaniu w adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa urządzeń i obiektów sportowych;
7) Współpracy z władzami oświatowymi i sportowymi, oraz z innymi klubami i organizacjami sportowymi;
8) Organizacji i finansowaniu imprez, szkoleń i kursów dla członków Stowarzyszenia.

II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, także poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:
1) Szkoleniu strzeleckim osób nie będących członkami Stowarzyszenia;
2) Organizacji i pomoc w przeprowadzaniu zawodów strzeleckich dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie będących członkami Stowarzyszenia;
3) Organizacji stałych treningów, szkoleń, pokazów, instruktaży z zakresu zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie będących członkami Stowarzyszenia;
4) Wynajmowaniu obiektów strzelnicy na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nie będących członkami Stowarzyszenia;
5) Inne formy działalności pożytku publicznego zgodne z celem statutowym.

§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

Majątek Stowarzyszenia

§ 13
Stowarzyszenie może uzyskiwać składniki majątkowe w szczególności w drodze:
a) składek członkowskich;
b) członkostwa wspierającego;
c) darowizn;
d) spadków;
e) subwencji;
f) dotacji;
g) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
h) ofiarności publicznej;
i) nawiązek,
j) darów rzeczowych,
k) zbiórek publicznych,
l) 1% odpisu podatkowego,
m) sponsoringu,
n) pożyczek,
o) odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i na nie przeznaczanej.

§ 14
Środki finansowe określone w § 13 mogą być użyte wyłącznie do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15
W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym razie Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Rozdział IV

Organy i sposób działania Stowarzyszenia

§ 16
I. Organami klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

II. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 17
1. Członkom Zarządu przysługuje możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
2. Członkom Komisji Rewizyjnej i członkom Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.
3. Uchwałę o zwrocie koszów członkom organów podejmuje Zebranie  Członków zgodnie z wytycznymi zawartymi w art.20 pkt. 6 lit c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Statut Stowarzyszenia zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie),
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 18
1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, uprawnionych do głosowania.
2. Jeśli w pierwszym terminie nie będzie wymaganego quorum uchwały zapadają w drugim terminie bez wymogu o którym mowa w pkt. 1, nie dotyczy to posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, oddanych przez członków danego organu, decyduje głos odpowiednio:
– Prezydenta w Walnym Zebraniu Członków,
– Przewodniczącego w Komisji Rewizyjnej lub
– Prezesa w Zarządzie.
4. Zwykła większość głosów oznacza, iż oddano więcej głosów „za” niż głosów „przeciw”.
5. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
6. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że zostanie postawiony wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego.

§ 19
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwane dalej Zebraniem Członków.
2. Do kompetencji tego organu należy:
a) Wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia i opracowywanie wytycznych dla pozostałych organów;
b) Wybieranie Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej
c) Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) Podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia;
e) Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
f) Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia zatrudnionych do prowadzenia spraw Stowarzyszenia;
3. Członek Walnego Zebrania Członków będący jednocześnie członkiem Zarządu obowiązany jest wstrzymać się od głosu w sprawach dotyczących udzielenia absolutorium Zarządowi, ustalania wynagrodzenia i zwrotu kosztów członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, jak i we wszystkich innych sprawach dotyczących działalności Zarządu.

§ 20
Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Prezydenta i Wiceprezydenta Zebrania Członków.

§ 21
1. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania  Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na piśmie z podaniem porządku, godziny i miejsca obrad, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
2. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków odbywa się raz na 4 lata, do dnia 30 czerwca. Posiedzenie to poświęcone jest podsumowaniu działalności Stowarzyszenia i Zarządu, wyborowi Prezesa i nowego Zarządu na kolejną kadencję oraz rozpatrzeniu innych koniecznych spraw.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Członków mimo upływu terminu określonego w ust. 2, Zwyczajne posiedzenie Zebrania Członków może zwołać trzech członków Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Zebrania Członków zwołuje się w miarę potrzeb. Nadzwyczajne posiedzenie Zebrania Członków zwołuje Prezydent, lub Wiceprezydent Zebrania Członków z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek 15 członków Zebrania Członków mających bierne i czynne prawo wyborcze organów Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Zebrania Członków powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez uprawniony podmiot. W przypadku jeżeli Prezydent, lub Wiceprezydent  Zebrania Członków nie zwołują Zebrania Członków mimo upływu terminu określonego w zdaniu poprzednim, Zebranie Członków może zwołać trzech członków  Zebrania.
6. W zawiadomieniu należy określić dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania.
7. Każdy członek Zebrania Członków ma jeden głos.

§ 22
Posiedzeniu Zebrania Członków przewodniczy Prezydent Zebrania Członków albo inny członek Zebrania wybrany na Przewodniczącego.

§ 23
1. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
2. Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani wyłącznie pełnoletni członkowie Stowarzyszenia nie będący członkami Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej.
4. W trakcie kadencji każdy członek Komisji może zostać odwołany uchwałą Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani w szczególności w przypadku:
a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Komisji;
b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji w Komisji;
c) z powodu skazania prawomocnym wyrokiem karnym;
d) niewykonywania obowiązków należących do członków Komisji przez okres co najmniej 6 miesięcy;
e) nienależytego wykonywania funkcji członka Komisji ;
f) naruszenia postanowień niniejszego statutu.
5. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Komisja działa w zmniejszonym składzie. Zmniejszony skład Komisji nie może liczyć mniej niż 3 członków.
6. W przypadku zmniejszenia liczby członków poniżej 3 osób, Prezydent lub Wiceprezydent  Zebrania Członków obowiązany jest do zwołania Zebrania Członków w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o przyczynie zwołania, w celu dokonania wyboru nowej Komisji. Posiedzenie Zebrania Członków powinno odbyć się w takim przypadku w terminie 3 tygodni od dnia jego zwołania.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia :
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot poniesionych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma głos doradczy i opiniujący w zakresie działalności Stowarzyszenia, do jej kompetencji należy kontrola działalności Zarządu. Do kompetencji Komisji należy w szczególności:
a) dokonywanie rocznej oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdań finansowych Zarządu oraz przedstawianie opinii w tym zakresie Zebraniu Członków;
b) realizacja wytycznych Zebrania Członków;
c) występowanie do Zarządu z wnioskami w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
d) występowanie do Zebrania Członków z wnioskami w zakresie ustalania wytycznych dla działań Stowarzyszenia;
e) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
f) wydawanie zaleceń pokontrolnych;
g) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Stowarzyszenia;
h) kontrola terminowego uiszczania składek członkowskich;
i) występowanie na zakończenie kadencji z wnioskiem do Zebrania Członków o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
2. Stanowisko wyrażone w opinii opracowanej przez Komisję wiąże Zarząd, jednakże nie jest ono wiążące dla Zebrania Członków.
3. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, przez Przewodniczącego, lub wiceprzewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy lub przez co najmniej 3 członków Komisji.
4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie Zebrania Członków oraz zaproszone osoby, w tym również przedstawiciele organizacji, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
5. Posiedzeniom komisji przewodniczy Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji.

§ 25
1. Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Uprawnienie Zarządu do kierowania pracami Stowarzyszenia obejmuje w szczególności dążenie do jak najpełniejszego realizowania założonych przez Stowarzyszenie celów, występowanie w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz także przed sądami, urzędami i innymi organami Państwa. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni do prowadzenia spraw stowarzyszenia. Przysługuje im także zwrot poniesionych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.
3. Zarząd obowiązany jest w szczególności do:
a) zatwierdzania i składania rocznych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami
b) udostępniania dokumentów Stowarzyszenia i udzielania informacji członkom Komisji Rewizyjnej i Zebrania Członków;
c) prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia;
d) realizacja działalności statutowej; realizacja uchwał Walnego Zebrania;
e) uchwalanie planów pracy i budżetu;
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
g) określanie wysokości wpisowego, wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń członkowskich;
h) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku trwałego Stowarzyszenia;
i) zatrudnianie osób do prac obsługowych Stowarzyszenia i szkolenia sportowego;
j) współdziałanie z organami administracji państwowej, władzami oświatowymi, sportowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych;
k) decydowanie o sprawach nabycia i utraty członkostwa Stowarzyszenia.
4. Dla właściwej organizacji pracy Zarząd może utworzyć biuro i podległe mu jednostki organizacyjne. W przypadku utworzenia biura Stowarzyszenia Zarząd powołuje dyrektora biura, zawiera umowy o pracę z dyrektorem i podległymi mu pracownikami oraz ustala ich wynagrodzenie.
5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej  wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 26
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5 do 7 członków włącznie z Prezesem Zarządu, powołanych przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów. Zebranie Członków dokonując wyboru Zarządu przydziela funkcje poszczególnym członkom Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą kandydować i być wybierani na kolejne kadencje, bez ograniczeń.

§ 27
1. W trakcie kadencji każdy członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą zostać odwołani w szczególności w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
b) nienależytego wykonywania funkcji;
c) skazania prawomocnym wyrokiem karnym;
d) naruszenia postanowień niniejszego statutu;
2. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, Zarząd działa w zmniejszonym składzie.
3. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu poniżej 3 członków, Prezydent lub Wiceprezydent  Zebrania Członków obowiązany jest niezwłocznie zwołać Zebranie Członków w celu dokonania wyboru nowego Zarządu. W przypadku jeżeli Prezydent, lub Wiceprezydent  Zebrania Członków nie zwołują Zebrania Członków mimo zaistnienia sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Zebranie Członków może zwołać trzech członków Zebrania.

§ 28
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku jeżeli Prezes lub Wiceprezes Zarządu nie zwołują go mimo zaistnienia konieczności zwołania, Zarząd może zwołać każdy członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział bez prawa głosu członkowie Zebrania Członków nie wchodzący w skład Zarządu o ile zostaną zaproszeni.
4. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu albo inny, wybrany przez pozostałych, członek Zarządu.

§ 29
W zarządzie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział V

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 30
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia szkolenia strzeleckiego i treningów na strzelnicy, czy innych prac, może zatrudniać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są z mocy samego prawa jego założyciele i inne osoby fizyczne bez względu na narodowość, wyznanie, płeć, obywatelstwo a wyrażające wolę prowadzenia działalności określonej w paragrafie 10 Statutu. Winny one złożyć deklarację członkowską.
4. Członkiem Klubu Strzeleckiego Snajper Lublin nie może być osoba fizyczna, będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nie może być również członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim.
5. Członkom do lat 16 nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu.
6. Do przyjęcia osób w wieku do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda przedstawicieli ustawowych.
7. Członkami wspierającymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe, które zadeklarują pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Stowarzyszenia i zostaną przyjęte przez Zarząd. Podmioty zbiorowe mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia i działają w Stowarzyszeniu przez uprawnionego przedstawiciela.
8. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie w drodze uchwały.

§ 31
Członkom Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
1. udział w działalności programowo-organizacyjnej;
2. głos stanowiący na Walnym Zebraniu;
3. czynne i bierne prawo wyborcze, z tym że większość w składzie Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 32
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. Realizować cele statutowe Stowarzyszenia;
2. Przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, jak również uchwał podjętych przez Zarząd i Walne Zebranie Członków;
3. Uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim i zawodach sportowych ( z wyjątkiem członków wspierających i honorowych);
4. Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie ( z wyjątkiem członków honorowych).

§ 33
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Własnej rezygnacji członka złożonej na piśmie do Zarządu, po uregulowaniu zobowiązań członkowskich;
2. Śmierci członka Stowarzyszenia, likwidacji podmiotu zbiorowego bądź utraty osobowości prawnej przez podmiot;
3. Zmiany przynależności klubowej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów władz sportowych;
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia w trybie uchwały wraz z uzasadnieniem, podjętej przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem, bądź uchwałami władz Stowarzyszenia;
b) z powodu nie uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
c) w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 3 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.

§ 34
1. Od uchwały Zarządu o której mowa w & 33 pkt. 4, członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania,  które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w ciągu 21 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 1 przez Walne Zebranie uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia powoduje zawieszenie jego praw członka.

Rozdział VI

Zmiana statutu, postanowienia końcowe

§ 35
Zmiana statutu może dotyczyć zmian celu Stowarzyszenia i wymaga większości ¾ głosów.

§ 36
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić po podjęciu własnej uchwały przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności minimum 50 % członków Stowarzyszenia.

§ 37
Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele, którym Stowarzyszenie służyło.

§ 38
1. Niniejszy Statut uchwalony w tekście jednolitym z poprawkami zatwierdzonymi w dniu 09.05.2023r, na podstawie tekstu statutu uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 11 czerwca 2004 roku z poprawkami z dn. 15.12.2014 r, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.