R O D O – INFORMACJE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywać – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

Klub Strzelecki SNAJPER w Lublinie (zwany dalej Klubem) przetwarza dane osobowe członków w związku z ich przynależnością do Klubu.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Klubu, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu Klubu, trenerów Klubu oraz księgowość Klubu.

Administrator danych informuje, że:

Przetwarzane przez Klub dane osobowe członków Klubu oraz kandydatów na członków Klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Klubie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w Klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Klubu albo z wystąpieniem z Klubu;

Kontakt w sprawach dotyczących administrowania danymi osobowymi jest możliwy za pośrednictwem e-mail: srodo@snajper.lublin.pl

Dane osobowe:

Podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,

Dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

Dane będą przechowywane, przez okres przynależności do Klubu, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

Dane nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,

Członkom Klubu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

W razie uznania, że przetwarzanie przez Klub danych osobowych narusza przepisy prawa, członkom Klubu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).